fbpx

Od dnia 15 marca 2020 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii rozpoczęto kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych Polski, która obowiązuje do dnia 13 maja 2020 roku. Kontrole są prowadzone również w portach morskich oraz na lotniskach.

Konsekwencją zamknięcia granic Polski jest wprowadzanie ograniczeń dotyczących wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej kategorie osób, które w świetle rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały upoważnione do legalnego przekroczenia granicy z Polską:

  1. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
  2. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  3. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
  4. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
  7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Oczywistym jest przy tym, iż bez żadnych ograniczeń granicę z Polską mogą przekroczyć polscy obywatele, którzy wylegitymują się ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu.

Z momentem ogłoszenia stanu epidemii, a tym samym wprowadzeniem ograniczeń wjazdu cudzoziemców do Polski zaczęły docierać do nas zapytania jakie kroki mają podjąć osoby, których polski dokument paszportowy został unieważniony, jest nieważny, zgłoszony jako utracony, zniszczony lub zawierający wady.

Pamiętajmy, iż w przypadku zgłoszenia się przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do kontroli granicznej osoby, która przedstawi dokument paszportowy unieważniony, nieważny, zgłoszony jako utracony, zniszczony lub zawierający wady, Funkcjonariusz Straży Granicznej dopuści do przekroczenia granicy państwowej po potwierdzeniu tożsamości i obywatelstwa polskiego tej osoby.

Nie zapomnijmy również, iż jeśli posiadamy podwójne obywatelstwo, w momencie przekraczania polskiej granicy na podstawie paszportu innego kraju skutkuje to stosowaniem wobec nas przepisów dotyczących cudzoziemców a co za tym idzie, jeśli nie znajdujemy się w kategorii osób wymienionych na wstępie niniejszego artykułu w ogłoszonym stanie epidemii nie zostaniemy wpuszczeniami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie podjąć kroki, aby uzyskać nowy dokument paszportowy i uniknąć problemów związanych z wjazdem na terytorium Polski?

Najszybszą drogą jest zwrócenie się do odpowiedniej dla naszego miejsca pobytu polskiej placówki konsularnej z wnioskiem o wydanie nowego paszportu. Należy przy tym pamiętać, iż tożsamość i obywatelstwo osoby, która nie posiada ważnego dokumentu paszportowego, organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dowodu osobistego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dane zawarte w dokumentach przedkładanych przez osobę, która ubiega się o wydanie dokumentu paszportowego, lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby, organ paszportowy może żądać przedłożenia w szczególności:

  1. odpisów skróconych bądź zupełnych polskich aktów stanu cywilnego bądź
  2. dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie osoby ubiegającej się o dokument paszportowy.

W jaki sposób uzyskać poświadczenie obywatelstwa polskiego?

Tutaj z pomocą przychodzi nam instytucja potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Z wnioskiem o potwierdzenie obywatelstwa polskiego może wystąpić osoba, która wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji. Wniosek należy złożyć na ręce wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy. Wskazać przy tym należy, iż z przedmiotowym wnioskiem możemy również wystąpić za pośrednictwem polskiego konsulatu właściwego dla miejsca naszego pobytu. 

Co istotne, istnieje również możliwość starania się o potwierdzenie posiadania polskiego obywatelstwa, jeśli nigdy nie uzyskaliśmy polskiego dokumentu tożsamości a możemy wykazać, iż nabyliśmy obywatelstwo polskie z mocy prawa po naszych wstępnych. 

Z mocy prawa polskie obywatelstwo nabywa m.in. małoletnie dziecko, którego co najmniej jedno z rodziców było obywatelem polskim w czasie jego urodzenia. Na tej podstawie opierane są najczęściej wnioski o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego przez dzieci obywatela lub obywateli polskich urodzone poza granicami Polski, posiadające zagraniczny akt urodzenia.

Reasumując przypomnijmy również, iż zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347), o czym pisaliśmy w poprzednich artykułach, obywatelstwo polskie nabywa się również przez nadanie obywatelstwa polskiego, uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. 

Apl. Adw. Aleksandra Zakrzewska

Ilasz & Associates jest międzynarodową kancelarią adwokacką  działającą w USA i Polsce.

Siedziba kancelarii znajduje się  w Nowym Jorku. Swoje biura posiada także w New Jersey i Warszawie. Założona w 1998 r. przez polskiego adwokata Liwiusza Ilasza międzynarodowa kancelaria oferuje szeroki zakres usług w tym  m.in. sprawy imigracyjne i obywatelstwo, spadki, sprawy rodzinne, sprawy karne.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontaktowego