fbpx

Obywatelstwo jest to więź zachodząca pomiędzy jednostką a państwem. Co istotne, obywatelstwo to nie tylko szereg obowiązków, lecz również prawa gwarantujące min. ochronę życia i zdrowia, nietykalność i wolność osobistą, równość wobec prawa czy poczucie tożsamości. 

Problematyka nabycia obywatelstwa polskiego została uregulowana ustawą o obywatelstwie polskim z dnia 02 kwietnia 2009 roku (Dz.U. z 2918 r.poz.1829, z 2019 r. poz.730).

W polskim porządku prawnym obowiązuje zasada prawa krwi (łac. ius sanguinis), w świetle której obywatelstwo polskie małoletni nabywa przez urodzenie w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim.

Ponadto uzupełniająco zastosowanie odnajduje również zasada prawa ziemi łac. ius soli, która daje podstawę do uzyskania obywatelstwa polskiego przez urodzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy rodzice małoletniego są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone. 

W świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do jednej z prerogatyw Prezydenta należy nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. 

Prezydent na wniosek cudzoziemca może nadać mu obywatelstwo polskie. Przedmiotowy wniosek składa się za pośrednictwem wojewody lub konsula, którzy następnie wraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przekazują wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z uwagi na fakt, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami, a co za tym idzie może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi, do wniosku należy przedłożyć dokumentację urzeczywistniającą potrzebę nabycia obywatelstwa polskiego. 

Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

Sytuacja jest zgoła inna w przypadku nadania obywatelstwa polskiego wyłącznie jednemu z rodziców. Wówczas nadanie obywatelstwa odniesie skutek co do małoletniego, gdy drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska bądź drugie z rodziców złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego. 

Natomiast w stosunku do małoletniego, który ukończył 16 lat, do nadania obywatelstwa polskiego wymagane jest dodatkowo jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie obywatelstwa. 

Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego. Niniejsze postanowienie jest niezaskarżalne, niemniej nie wyklucza złożenia ponownego wniosku. 

Podkreślić również należy, iż niniejsze postępowanie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego i w związku tym rozpoznanie wniosku nie jest ograniczone żadnym terminem. 

Apl. Adw. Aleksandra Zakrzewska

Kontakt:

Biuro w Warszawie: biuro@ilaszlawfirm.com

Biuro w Nowym Jorku: office@ilaszlawfirm.com