fbpx

Posiadanie statusu stałego rezydenta oraz przebywanie na terenie USA przez odpowiednią ilość czasu stanowi punkt wyjścia do nabycia obywatelstwa USA.Polacy mieszkający za oceanem mogą stać się osobami posiadającymi podwójne obywatelstwo, na co zezwalają także przepisy Ustawy o obywatelstwie Polskim.

Uzyskanie obywatelstwa USA niesie ze sobą wiele korzyści jak i obowiązków wobec państwa, jednak przede wszystkim niweluje ciężar dalszego zmagania się z procedurami emigracyjnymi.Pozwala również na szybszą i łatwiejszą zmianę statusu emigracyjnego członków rodziny obywatela USA.

Sposoby nabycia obywatelstwa USA regulują przepisy Immigration and Nationality Act uchwalonego przez Kongres w 1952 r. Uzyskanie obywatelstwa przez osobę nie urodzoną w USA nosi nazwę naturalizacji.

Osoba ubiegająca się o naturalizację musi być stałym rezydentem USA, innymi słowy posiadać zieloną kartę przez okres co najmniej pięciu lat przed złożeniem wniosku o nadanie obywatelstwa.Ponadto wymagana jest fizyczna obecność ubiegającego się w USA przez okres co najmniej dwóch i pół roku w okresie ostatnich pięciu lat posiadania statusu stałego rezydenta.

Okresy te w niektórych przypadkach ulegają znacznemu skróceniu. W przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim z obywatelem USA wymagana jest fizyczna obecność w USA przez okres jednego i pół roku w czasie ostatnich trzech lat posiadania statusu stałego rezydenta USA i bycia małżonkiem obywatela USA.

Służba w amerykańskich siłach zbrojnych uprawnia do występowania o obywatelstwo już po roku. W każdym jednak przypadku konieczne jest zamieszkiwanie przez okres trzech miesięcy przez wystąpieniem o naturalizację w okręgu w którym składany jest wniosek.Uzyskanie obywatelstwa USA umożliwia także znacznie szybsze sprowadzenie członków rodziny do USA jak również uzyskanie obywatelstwa przez dzieci obywatela USA.

Jednym z najczęstszych powodów odmowy wizy turystycznej dla członka rodziny osoby która przebywa w USA, jest brak należytej rękojmi że wnioskodawca wróci z pobytu u małżonka w USA do Polski.Posiadacz obywatelstwa USA może złożyć wniosek o zieloną kartę dla swojego małżonka a rozpatrzenie odpowiedniego wniosku jest o wiele szybsze dzięki czemu nie będzie już obawy przez odmową wydania wizy turystycznej.

Może także wystąpić o nadanie obywatelstwa dla swoich dzieci bez względu na to czy mieszkają obecnie w USA czy nie o ile nie mają więcej niż 18 lat a wnioskodawca czyli rodzic był fizycznie obecny w USA przez całkowity czas nie krótszy niż pięć lat z czego co najmniej dwa lata po osiągnięciu czternastego roku życia.

Dla uzyskania obywatelstwa USA niezbędne jest posiadanie także pewnych przymiotów osobistych kwalifikujących do naturalizacji. Osoba ubiegająca się o obywatelstwo powinna cechować się dobrym charakterem o czym świadczy niekaralność jak i ogólna postawa życiowa.

Popełnienie przestępstwa w postaci fałszywego oświadczenia przed urzędem emigracyjnym w celu uzyskania wizy może dyskwalifikować w procesie naturalizacyjnym. Ponadto konieczne jest zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość historii USA, konstytucji oraz języka. Istnieją jednak wyłączenia od tego obowiązku.

Niezwykle istotną i często problematyczną jest fizyczna obecność w USA w danym okresie przez złożeniem wniosku o obywatelstwo. W wielu sytuacjach opuszczenie terenu USA na okres dłuższy niż pół roku przerywa okres, w którym możemy liczyć czas fizycznej obecności w USA.

Nie jest więc możliwy pobyt nieprzerwanie dwa i pół roku w okresie ostatnich pięciu lat w USA u złożenie aplikacji o obywatelstwo. Przerwy pomiędzy pobytami w USA w tym czasie nie mogą być krótsze niż sześć miesięcy.

Adw. Jarosław Kurpiejewski

office@ilaszlawfirm.com